Tiếng nói của người Appalachian

Tiếng nói của người Appalachian

Vị trí: Bắc Carolina & Virginia

Số tiền tài trợ: $75,000

Tiếng nói Appalachian (AV) tập hợp mọi người lại với nhau để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế công bằng, thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng tới một tương lai năng lượng sạch, dân chủ. Họ hợp tác với các nhóm tuyến đầu để chống lại các công ty gây ô nhiễm, đảm bảo các chính sách năng lượng sạch toàn diện và thúc đẩy các giải pháp kinh tế làm giàu ở những khu vực trước đây phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Công việc của họ đồng thời bắt nguồn từ việc bảo vệ môi trường, cơ hội kinh tế và công bằng xã hội. Với sự hỗ trợ từ RCP, AV sẽ thúc đẩy công việc phục hồi và tăng cường tác động tổng thể của họ với các cộng đồng nông thôn ở Virginia và Bắc Carolina.

viVietnamese