Recapping RCP’s First Year

Tóm tắt năm đầu tiên của RCP

Tóm tắt lại năm đầu tiên RCP thúc đẩy giải pháp khí hậu do nông thôn dẫn đầu Một năm trước, vào tháng 4, Đối tác Khí hậu Nông thôn đã ra mắt như một nỗ lực đầy tham vọng nhằm đẩy nhanh các giải pháp khí hậu do nông thôn dẫn đầu và giúp các cộng đồng thị trấn nhỏ tận dụng nhiều lợi ích kinh tế có thể...
viVietnamese