LĨNH VỰC CÔNG VIỆC CHÍNH

Năng lượng sạch

Tăng cường triển khai năng lượng sạch bằng cách hỗ trợ các hợp tác xã điện nông thôn và tạo điều kiện cho các thị trấn nhỏ và người dân địa phương tiết kiệm tiền bằng năng lượng tái tạo đáng tin cậy

Nông nghiệp tái sinh

Thúc đẩy các phương pháp canh tác, lâm nghiệp và chăn nuôi thông minh với khí hậu nhằm ổn định năng suất cây trồng, hỗ trợ các trang trại gia đình và làm cho hệ thống thực phẩm của chúng ta trở nên bổ dưỡng và linh hoạt hơn

Tài trợ liên bang

Đưa nguồn tài trợ về khí hậu của tiểu bang và liên bang đến vùng nông thôn Mỹ để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua hỗ trợ kỹ thuật và vận động chính sách của địa phương

Chuyển đổi tường thuật

Hỗ trợ truyền thông xây dựng phong trào chống lại thông tin sai lệch bằng cách nâng cao các nhà lãnh đạo nông thôn và các câu chuyện thành công ở địa phương

 

 

 

TRẠNG THÁI ƯU TIÊN

viVietnamese