Recapping RCP’s First Year

د RCP د لومړي کال بیاکتنه

د RCP لومړی کال د کلیوالو په مشرۍ د اقلیم حل کټالیز کول یو کال دمخه د اپریل په میاشت کې، د کلیوالي اقلیم ملګرتیا د یوې هوښیارې هڅې په توګه پیل شو ترڅو د کلیو په مشرۍ د اقلیم حلونه ګړندي کړي او د کوچنیو ښارګوټو ټولنو سره مرسته وکړي ډیری اقتصادي ګټې ترلاسه کړي چې کولی شي ...
psPashto