Recapping RCP’s First Year

Recapping ປີທໍາອິດຂອງ RCP

Recapping ປີທຳອິດຂອງ RCP ທີ່ເລັ່ງໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດທີ່ນຳພາໃນຊົນນະບົດ 1 ປີກ່ອນໃນເດືອນເມສາ, ການຮ່ວມມືດ້ານສະພາບອາກາດຊົນນະບົດໄດ້ເປີດຕົວເປັນຄວາມພະຍາຍາມອັນທະເຍີທະຍານເພື່ອເລັ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດທີ່ນຳພາໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງນ້ອຍສາມາດໝູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດ...
loLao