CORE INVESTERINGSGEBIED

Clean Energy

De ynset fan skjinne enerzjy stimulearje troch elektryske koöperaasjes op it plattelân te stypjen en lytse stêden en pleatslike ynwenners ynskeakelje om jild te besparjen mei betroubere duorsume enerzjy

Regenerative Lânbou

Avansearjen fan klimaatslimme lânbou, boskbou, en ranchingpraktiken dy't gewaaksopbringsten stabilisearje, famyljebuorkerijen stypje, en ús fiedingssysteem fiederiger en fjirder meitsje

Elektrifikaasje en effisjinsje

It útwreidzjen fan inisjativen foar enerzjy-effisjinsje en elektrifikaasje fan it plattelân dy't enerzjygebrûk ferbetterje en enerzjy- en ferfierkosten ferminderje foar plattelânshuzen, lytse bedriuwen en sjauffeurs

 

PRIORITEITSSTATEN

 

fyFrisian